DOLAR

32,8382$% -0.08

EURO

35,1539% -0.11

STERLİN

41,4471£% -0.33

GRAM ALTIN

2.444,35%-0,24

ÇEYREK ALTIN

4.027,00%-0,56

TAM ALTIN

16.030,00%-0,57

ONS

2.321,53%0,00

BİST100

10.771,36%0,29

BİTCOİN

2088644฿%-1.02596

İmsak Vakti a 03:31
Mersin PARÇALI AZ BULUTLU 29°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a

Berceste Beyitler

Sayfa İçeriği: Berceste Beyitler Anlamlı, Berceste Beyitler Kısa, Berceste Beyitler Damar, Berceste Sözler Kısa, Berceste Sözler Anlamlı, Berceste Sözler Damar, Berceste Sözler Kapak, Berceste Sözler Aşk

Bu sayfada sizler için berceste beyitler berceste sözler hazırladık. Bu sayfada yer alan bu mükemmel beyitleri okumaktan büyük keyif alacaksınız. Bu güzel beyitleri kısa mesajla yolla ya da sosyal medyada paylaş tercih senin ne yapmak istersen onu yap.

BERCESTE BEYİTLER SÖZLER

Gedâyız şâha baş eğmez dil-i âgâhımız vardır. Fakîr isek ne gam beğler ganî Allah’ımız vardır. Şair Fevri

Ma’rifet iltifâta tâbi’dir. Müşterisiz metâ’ zâyi’dir. Muallim Nâcî

Vâreste olmak isteyen âdem melâlden. Ayrılmasın işinde reh-i i’tidâlden. Ali Rûhî

Nice kim artar kişide mâl ü genc. Dahi artar hırs ile bîhûde renc. Ahmedî

Ref’ eyle du’â niyyetine destini ammâ. Taksîr-i ibâdetde ruh-ı şerme nikâb et. Nâbî

Reh-rev-i semt-i ademken herkesin. Bî-aded sevdâsı var hulyâsı var. Azîz

İmrenme görüp meyve-i bâğın ümerânın. Kim sular anı gözleri yaşı fukarânın. Âlî Çelebi

Allah adı olsa her işin önü. Hergiz ebter olmaya anın sonu. Süleymân Çelebi

Sühan terk-i edebdir sîne-sâfân-ı muhabbetde. Miyân-ı âşık u ma’şûkda güft ü şinîd olmaz. Hâzık

Âşıkın esrârını hîç kimse bilmez Hak bilir. Lâ-mekânın âleminde gizlidir dergâhımız. Lâedrî

Şahs-ı nâ-merde temelluk etme dökme âb-ı rû. Hâhiş-i feyz etme bir boş çeşmeye tutma sebû. Âgâhî

Sâyeveş hâk ile yeksân olmadan hâlî değil. Bir sehî-serv-i revânın pây-mâlidir gönül. Mezâkî

Her denînin dönse ta’n mı çarh-ı gerdûn üstüne. Cinsidir elbette döner dûn olan dûn üstüne. Askerî

Öyle bir Tûr-ı tecellîdir ki kalb-i âşıkân. Akseder her gûşesinden bin “terânî” nağmesi. Andelîb

Fâhirâ aşkdır esâsı hilkatim tahtım benim. Âşık olmakdır ezelden tâli’im bahtım benim. Yûsuf Fâhir Baba

Aşksız âdem dünyede belli bilin yok durur. Her biri bir nesneye sevgisi var âşıkdur. Yûnus Emre

Ne cânlardan geri kalmış misâfir-hânedir dünyâ. Harâb-ender-harâb olmuş yatur vîrânedir dünyâ. Âşık Ömer

Bir çemenden yaratıp Hazret-i Mevlâ nâyı. Halka bildirmek için Hazret-i Mevlânâ’yı. Lâedrî

Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım. Uyadır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı. Fuzûlî

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır ser-mâyesi. Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz. Nâbî

Aceb bu hâlet-i aşkı neden insâna vermişler. Hemân mutlak ana bir âteş-i sûzâne vermişler. Ayıntablı Hâfız

Ne desem bilmedim ahvâlimi yâre arzı. Diyecek kalmadı lîk olsa da mahrem sayılır. Mâhir İz

Halkın isti’dâdına vâ-bestedir âsâr-ı feyz. Ebr-i nîsândan sadef dür-dâne ef’î sem kapar. Belîğ Mehmed Emîn

Eylemem bîgâneler bezminde harf-i vâhide. Sînem içre saklarım ey genc-i esrârım seni. Mislî

İstikâmet ehli hıfz-ı Hak’dadır ermez ziyân. Anın için servi incitmez beğim bâd-ı hazân. Azîz Mahmûd Hüdâyî

Gönül sûzân eden cism-i nizârın tâze dâğındır. Seni pervâne-i aşk eyleyen kendi çerâğındır. Vecdî

Felek ârâyiş-i endâmı bî-endâm için saklar. Metâ’-ı kâm-ı hoş-fercâmı nâ-fercâm için saklar. Üsküdarlı Râzî

Her kim eylerse hilâf-ı emr-i kânûn-ı selef. Nâ-halefdir nâ-halefdir nâ-halefdir nâ-halef. Nahîfî

Alır yok bü’l-heves kâsid metâ’-ı nâzın arz etme. Der-i lutf-ı Hudâ’dan gayrıdan sanma recâmız var. Kelîm

Gönül dâğ-ı gamınla sînede bir şem’ uyandırmış. Çerâğ-ı aşka bir garrâ kızıl altını yandırmış. Bâkî

Bezm-i nûş-â-nûş imiş âlem bulunduk bir zamân. Gâlibâ bir şeyler içdik bâde-i firkat gibi. Ali Nihad Tarlan

Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol. Olmaya vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi. Muhibbî

Eyledim teftîş gülzâr-ı hayâtı sû-be-sû. Her gül-i şevkinde bin bir hâr-ı mihnet gizlidir. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Aşk odu evvel düşer ma’şûka andan âşıka. Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervâneyi. Lâedrî

Helâk etmez bir iki darb-ı zikr emmâre-i nefsi. O bir tünd ejdehâdır kim nice cellâddan kalmış. Yenişehirli Avnî

Güşâde bâb-ı Hakk’a dîdesi mihrâbı âmâde. Döşenmişdir reh-i tâ’ât-ı Rabbânîde seccâde. Nâbî

Gözlerimde aşkımın hüsrânla sönmüş nûru var. Rûh-ı zârımda sürûrun aks-i dûr-â-dûru var. Kemâl Edîb Kürkçüoğlu

Tîg-ı gamzeyle yarar cerrâh-ı dilber sînemiz. Urmaz ammâ rahm edip bir cânlı yakı kimseye. Aşkî

Ciğer dâğ olduğun yanmış yanık âvâzdan öğren. Muhabbet feyzini dilden çıkan âgâzdan öğren. Mütevekkilzâde Hacı Ali Gâlib Efendi

Bir şeker-handeyle bezm-i şevke câm etdin beni. Nîm sun peymâneyi sâkî tamâm etdin beni. Nedîm

Güler bir gün semâ-yı dilde ebr-i nev-bahâr elbet. Hazân-ı ömr olur ümmîd ile bir lâlezâr elbet. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Dil-hânesini yık koma taş üstüne bir taş. Sen yap anı eller ana vîrâne desinler. Şeyhülislâm Yahyâ

Ne hilâf-ı ahd kerdem ki hadîs coz-to goftem. Heme ber-ser-i zebânend u to der-meyân-ı cânî. Sa’dî-i Şîrâzî

Çünki bildin mü’minin kalbinde Beytullâh var. Niçin izzet etmedin ol evde kim Allâh var. Kul Nesîmî

Bilmeyip ta’mîr-i cism etdim velî kalbim harâb. Hay meded mi’mâr-ı âlem kıl nazar vîrâneyim. Şemseddîn-i Sivâsî

Nâr-ı gam nûr-ı safâ hep bir çerâğın pertevi. Çeşm-i irfân ile baksan arada bîgâne yok. Edirneli Âlî

Ümmet üzre ulu minnetdir vücûdun ni’meti. Cümle halka rahmet-i Rahmân Muhammed Mustafâ. Abdülahad Nûrî

Âdetimdir nezd-i cânânımda olmak giryenâk. Rûz içinde seyr-i kevkeb isterim meşreb bu yâ. Ali Emîrî

Gönlümüzde ye’s ü hicrânın likâ-yı zâlimi. Karşımızda ibtilânın çehre-i mağrûru var. Kemâl Edîb Kürkçüoğlu

Mâ-sivâdan kıl güzer dîdâr kendin gösterir. Âlem-i ıtlâka azm et yâr kendin gösterir. Leskofçalı Gâlib

Hakîkî pâye ancak pâye-i dânişken insâna. Yazık ol mest-i cehle pâye bilmez câhdan başka. Adanalı Ziyâ

Söz altınsa sükût inci hemân derc eyle derc eyle. Terâzîye koyup tartma yeri geldikce harc eyle. Lâedrî

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Esrarlı Sözler

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ,